Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ฐานข้อมูลคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกครอบครัวดีเด่นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2565

Continue Reading...
Posted in แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนปี 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

ขอเชิญอาสาสมัครปศุสัตว์ตำ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการจำหน่ายพัสดุประจำปี 2564

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่องการจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียน

Continue Reading...