Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลนาม่อง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ราคากลางก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลกุดไห

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ราคากลางรางระบายน้ำบ.นางบุญ บ.ค้อใหญ่ ม.4

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลนาม่อง เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศ การรับสมัครบุคคลเพี่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป (ครั้งที่1)

ประกาศเทศบาลตำบลนาม่อง เร…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมผู้สูงวันใส่ใจสุขภาพ 3 กันยายน 2563

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลนาม่อง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพี่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

              ประกาศเทศบา…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับเงิน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศราคาปรเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

ภดส. 1 นาม่อง ประกาศราคาป…

Continue Reading...