แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 25/08/2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร พื้นที่ดำเนินการถนนสายบ้านนายกัลยา คำสงค์ บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๕ ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 25/08/2022
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๕ ตำบลนาม่อง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 19/08/2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย บ้านหนองสะไน ถึงสาย บ้านกุดน้ำใส บ้านหนองสะไน หมู่ที่ ๑๑ ตำบล นาม่อง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร เทศ บาลตำบล นาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 15/11/2021
ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลนาม่อง ขนาดอาคารกว้าง 12.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร สูง 4.50 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลนาม่อง เลขที่แบบ 16/2564 21/09/2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายบ้านนาขาม -บ้านโคกภูเก่า ) บ้านนาขาม หมู่ที่ ๓ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 10/09/2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย บ้านนาม่อง ถึงสาย หน้าเทศบาลตำบลนาม่อง บ้านนาม่อง หมู่ที่ ๑ ตำบลนาม่อง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 10/09/2021
ก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลนาม่อง ขนาดอาคารกว้าง 12.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร สูง 4.50 เมตร 25/08/2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหองสะไน - เชิงดอย บ้านเชิงดอย หมู่ที่ ๖ ตำบลนาม่อง ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘,๗๗๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 20/04/2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาลตำบลนาม่อง-บ้านนาม่อง บ้านนาขาม หมู่ที่ 19 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,300 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 30/03/2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาม่อง บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 580 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,900 ตารางเมตร 29/01/2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาม่อง ถึงบ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 620 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,100 ตารางเมตร 29/01/2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองค้า-ลาดกะเฌอ บ้านหนองค้า หมู่ที่ 16 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 620 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,100 ตารางเมตร 28/01/2021
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำบ้านเชิงดอย ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร 10/09/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ระหว่าง วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายซอยที่ ๑ ) บ้านนาขาม หมู่ที่ ๓ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายบ้านนายพลวัฒน์ ) บ้านนาม่อง หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อย ๖๗๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายหน้าบ้านนางสีทวน โถแก้วเขียว ) บ้านนาขาม หมู่ที่ ๙ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2023
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/04/2023
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ( สายนาคำบอน ) บ้านโนนทรายคำ หมู่ที่ ๑๐ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร ความหนาลูกรังขึ้นกับสภาพผิวจราจรเดิม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ( สายนายหองบง - นาโสก ) บ้านโนนทรายคำ หมู่ที่ ๑๐ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร ความหนาลูกรังขึ้นกับสภาพผิวจราจรเดิม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ( สายนาดง) บ้านหนองสะไน หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร ความหนาลูกรังขึ้นกับสภาพผิวจราจรเดิม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ( สายหลังโรงเรียนร่มไทร) บ้านนาขาม หมู่ที่ ๑๙ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ความหนาลูกรังขึ้นกับสภาพผิวจราจรเดิม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2023
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ( สายคลองส่งน้ำฝายน้ำล้น ) บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๓ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร ความหนาลูกรังขึ้นกับสภาพผิวจราจรเดิม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2023
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ( สายบ้านกุดน้ำใส - บ้านกุดไห ) บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ ๘ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร ความหนาลูกรังขึ้นกับสภาพผิวจราจรเดิม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2023
ซื้อวัสดุประกอบการอบรม ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมผู้รับผิดชอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายบ้านหนองค้า ลาดกะเฌอ) บ้านหนองค้าหมู่ ๑๖ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายบ้านกุดน้ำใส บ้านหนองสะไน ) บ้านกุดน้ำใส หมู่ ๘ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2023
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมรอบฌาปนสถาน บ้านนาขาม หมู่ที่ ๑๕ บ้านนาขาม หมู่ ๑๕ พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2023
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมรอบฌาปนสถาน บ้านดงนิมิต หมู่ที่ ๗ บ้านดงนิมติ หมู่ ๗ พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๕๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายบ้านหนองสะไน บ้านกุดบาก )บ้านหนองสะไน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาม่อง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/02/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ระหว่าง วันที่ ๑ -๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2023
จ้างขุดลอกคลองส่งน้ำหนองเม็ก บ้านหนองสะไน หมู่ที่ ๑๑ ขุดปากคลองกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ( จากระดับท้องคลองเดิม ) ยาว ๒,๖๐๐.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/04/2023
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายบ้านหนองสะไน บ้านกุดบาก )บ้านหนองสะไน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาม่อง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/02/2023
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายบ้านหนองสะไน บ้านกุดบาก )บ้านหนองสะไน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาม่อง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๕ ตำบลนาม่อง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๕ ตำบลนาม่อง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร พื้นที่ดำเนินการถนนสายบ้านนายกัลยา คำสงค์ บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๕ ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย บ้านนาม่อง ถึงสาย หน้าเทศบาลตำบลนาม่อง บ้านนาม่อง หมู่ที่ ๑ ตำบล นาม่อง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย บ้านหนองสะไน ถึงสาย บ้านกุดน้ำใส บ้านหนองสะไน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาม่อง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบล นาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสะไน - เชิงดอย บ้านเชิงดอย หมู่ที่ ๖ ตำบลนาม่อง ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘,๗๗๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/05/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาลตำบลนาม่อง-บ้านนาม่อง บ้านนาขาม หมู่ที่ 19 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,300 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/05/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาม่อง -บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 620 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,100 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองค้า-ลาดกะเฌอ บ้านหนองค้า หมู่ที่ 16 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 620 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,100 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาม่อง -บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 620 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,100 ตารางเมตร ตามแบบแปลน เลขที่ 5/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองค้า-ลาดกะเฌอ บ้านหนองค้า หมู่ที่ 16 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 620 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,100 ตารางเมตร ตามแบบแปลน เลขที่ 4/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/02/2021
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพลภาพและคนชรา (ที่จอดรถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายบ้านนายพลวัฒน์ ) บ้านนาม่อง หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อย ๖๗๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2023
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/05/2023
ซื้อวัสดุประกอบการอบรม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หน่วยงานกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายบ้านหนองสะไน บ้านกุดบาก )บ้านหนองสะไน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาม่อง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/03/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายบ้านหนองค้า ลาดกะเฌอ) บ้านหนองค้าหมู่ ๑๖ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2023
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมรอบฌาปนสถาน บ้านดงนิมิต หมู่ที่ ๗ บ้านดงนิมติ หมู่ ๗ พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๕๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2023
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมรอบฌาปนสถาน บ้านนาขาม หมู่ที่ ๑๕ บ้านนาขาม หมู่ ๑๕ พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2023
จ้างขุดลอกคลองส่งน้ำหนองเม็ก บ้านหนองสะไน หมู่ที่ ๑๑ ขุดปากคลองกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ( จากระดับท้องคลองเดิม ) ยาว ๒,๖๐๐.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2023
จ้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบหอถังประปา บ้านเชิงดอย หมู่ที่ ๖ ฐานกว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๓.๖๐ เมตร สูง ๑๑.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2023
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลพัฒนารายได้ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 รวม 63 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิสมพร ระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 รวม 63 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสะไน ระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 รวม 63 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งบ้านนาขาม ระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 รวม 63 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566รวม 63 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2022
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ( สายนาหนองโขมง ) บ้านนาขาม หมู่ที่ ๑๙ ผิวจาราจร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร ( ความหนาลูกรังขึ้นกับสภาพผิวจราจรเดิม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2022
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ( สายนาอ้อมแก้ว ) บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๕ ผิวจาราจร กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร ( ความหนาลูกรังขึ้นกับสภาพผิวจราจรเดิม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2022
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ( สายหนองสะไน -นาหว้า ) บ้านนาขาม หมู่ที่ ๑๙ ผิวจาราจร กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ( ความหนาลูกรังขึ้นกับสภาพผิวจราจรเดิม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2022
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตราประจำกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายประยงค์ วงค์เตชะ) บ้านนาขาม หมู่ที่ ๙ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๔๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย บ้านหนองสะไน ถึงสาย บ้านกุดน้ำใส บ้านหนองสะไน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาม่อง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบล นาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย บ้านนาม่อง ถึงสาย หน้าเทศบาลตำบลนาม่อง บ้านนาม่อง หมู่ที่ ๑ ตำบล นาม่อง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย บ้านหนองสะไน ถึงสาย บ้านกุดน้ำใส บ้านหนองสะไน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาม่อง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบล นาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/03/2022
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเกิดการเรียนรู้ (เงินรายหัว) จำนวน 52 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2021
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับเด็กปฐมวัย อายุ ๓?๕ ปี ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จำนวน ๑๓ รายการ รวม ๗๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๕๖ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาม่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2021
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์พยาบาล หมายเลขทะเบียน กธ ๑๘๒๓ สกลนคร หน่วยงานกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2020
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์พยาบาล หมายเลขทะเบียน กธ ๑๘๒๓ สกลนคร หน่วยงานกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาม่อง หน่วยงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2020
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/11/2020
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับเด็กปฐมวัย อายุ 3 ? 5 ปีตามโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองค้า เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/2020
จ้างจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุและผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อปฎิบัติงานราชการหน่วยงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/10/2020
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่