แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง ) สำหรับใช้งานในเทศบาลตำบลนาม่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2021
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๐๒๗ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๑ ประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)พร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาม่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึก จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2021
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เลื่อยยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2021
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับเด็กปฐมวัย อายุ ๓ - ๕ ปี ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จำนวน 12 รายการ รวม 73 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ รายการ ประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับกองการศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2021
จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์เพื่อซ่อมบำรุงทะเบียน ๘๑-๕๙๙๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๗-๕๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่