แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๑ เฟส พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2021
ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2021
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับเด็กปฐมวัย อายุ 3 5 ปี ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 11 รายการ รวม 66 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๒ รายการ ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2021
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับเด็กปฐมวัย อายุ ๓?๕ ปี ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จำนวน ๑๓ รายการ รวม ๗๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2021
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับเด็กปฐมวัย อายุ 3 5 ปี ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จำนวน 11 รายการ รวม 78 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2021
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับเด็กปฐมวัย อายุ ๓?๕ ปี ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จำนวน ๑๓ รายการ รวม ๗๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2021
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับเด็กปฐมวัย อายุ 3 5 ปี ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จำนวน 7 รายการ รวม 64 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/07/2021
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี) จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/07/2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ รายการ ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ รายการ ประจำกองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ประจำกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2021
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ ประจำกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ประจำกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2021
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาม่อง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่