แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเกิดการเรียนรู้ (เงินรายหัว) จำนวน 52 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองช่าง ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2022
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการ เรียนการสอนเพื่อเกิดการเรียนรู้ (รายหัว) จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2022
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองค้า หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2022
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองค้าพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2022
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง ) อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2022
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายข้างโรงเรียนร่มไทร -นาหว้า ) บ้านนาขาม หมู่ 19 เทศบาลตำบลนาม่อง ตำบล นาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก 27/01/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาม่อง หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ ประจำกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2022
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายบ้านนาขาม - บ้านอูนโคก ) บ้านนาขาม หมู่ 9 เทศบาลตำบลนาม่อง ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก 11/01/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 45 รายการ ประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 รวม 62 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ ๓1 มีนาคม ๒๕๖5 รวม 62 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 รวม 62 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายหลังวัดโนนสวรรค์ นาหนองของ ) บ้านนาขาม หมู่ที่ ๑๙ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2021
จ้างป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ ( เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2021
จ้างก่อสร้าง ถนน แอสฟัสท์ติกคอนกรีต ( สายวังน้ำเมา ) บ้านนาขาม หมู่ ๑๙ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๙๘.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่