แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองค้า-ลาดกะเฌอ ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร ความหนาขึ้นกับสภาพผิวจราจรเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2021
ซื้อวัสดุตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2021
จ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลนาม่อง (ชั้นบน) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 13.50 เมตร สูง 3.00 เมตร ตามแบบแปลน เลขที่ 11/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2021
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานรักษาความสะอาดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาม่อง ( นายนำโชค โถบำรุง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานรักษาความสะอาดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาม่อง ( นายของ แก้วไชยา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานรักษาความสะอาดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาม่อง( นายดนตรี แก้วไชยา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานรักษาความสะอาดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาม่อง ( นายวีระศักดิ์ โถคำนาม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
จ้างตราประทับบนบัตรเลือกตั้ง จำนวน ๖ อัน เพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ ของหน่วยงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2021
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลนาม่องและนายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2021
จ้างเหมาจัดทำเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน ๒,๐๐๐ แผ่น ของหน่วยงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๕๖ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๕๖ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2021
จ้างเหมาจัดทำวุฒิบัตร จำนวน ๕๐ ฉบับ สำหรับโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของหน่วยงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2021
ซื้อพัสดุตามโครงการลด คัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2021
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2021
ซื้อวัสดุประกอบการอบรม จำนวน ๒ รายการ (วัสดุก่อสร้าง) ตามโครงการ คัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2021
ซื้อวัสดุประกอบการอบรม จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการ คัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2021
จ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน จำนวน ๕๐ เล่ม ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2021
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ป้าย สำหรับโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของหน่วยงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่