แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องถ่าายเอกสาร cannon ๒๕๓๐ W (สถานที่กลาง ) อำเภอกุดบาก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2022
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๑ รายการ (ประจำกองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2022
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ( ประจำสถานที่กลาง) อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2022
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๑ รายการ (ประจำกองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2022
จ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Brothe MFC-T๘๑๐W printer รหัสครุภัณฑ์ P๔๑๖-๖๔-๐๐๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ระหว่าง วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2022
ซื้อวัสดุตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ (กองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2022
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โครงการสายใฝยรักแห่งครอบครัว จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2022
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเกิดการเรียนรู้ (เงินรายหัว) จำนวน 52 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ (ประจำกองศึกษา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองการศึกษา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2022
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเกิดการเรียนรู้ (เงินรายหัว) จำนวน 52 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองช่าง ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2022
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการ เรียนการสอนเพื่อเกิดการเรียนรู้ (รายหัว) จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2022
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองค้า หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2022
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองค้าพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2022
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง ) อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2022
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายข้างโรงเรียนร่มไทร -นาหว้า ) บ้านนาขาม หมู่ 19 เทศบาลตำบลนาม่อง ตำบล นาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก 27/01/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาม่อง หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่