การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

เทศบาลตำบลนาม่อง จัดการประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
จากการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

 

ในวันพุธที่ 17  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  เวลา 09.30 น.  โดย นายจำเนียร ก้อนธิงาม นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง ได้มีการมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการประชุมสภาเทศบาล ให้แก่ รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภา เทศบาล เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรในสังกัด ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาม่อง ชั้น 2

 

 

 

 

ในวันพุธที่ 23  มีนาคม พ.ศ. 2566  เวลา 09.30 น.  โดย นายประภาส พองพรหม รองนายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง ได้มีการมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการประชุมประจำเดือน ให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทุกคน ในสังกัด เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรในสังกัด ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาม่อง ชั้น 2

 

 

 

 

Share: