มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปี 2563

รายงานผลการประเมิน ITA scan-หมุน

 

รายงานผลการประเมิน ITA 63

รายงานผลการประเมิน ITA 63

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเทศบาลตำบลนาม่อง

ประจำปีงบประมาณ 2564

คณะกรรมการสนับสนุนการประเมิน ITA

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 64

 

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนตัว

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างฯ

 

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการรับสินบน

 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ

 

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์

 

 

Share:

Author: admin