แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

วิสัยทัศน์
“ตำบลนาม่องน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม นวัตกรรมนำเศรษฐกิจ ดำรงชีวิตพอเพียง”

 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 

พันธกิจ
1. จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ สาธารณูปโภคให้มีมาตรฐาน
และครอบคลุมพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
2. พัฒนาการจัดการศึกษา การกีฬา สาธารสุข และสังคมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีชุมชนเข้มแข็งสามารถพึงตนเองได้อย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. เสริมสร้างศักยภาพความเป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ประชาชนมี
ฐานเศรษฐกิจที่มั่งคงอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
5. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน
6. จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆในพื้นที่
7. จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีการบูรณาการทุกภาคส่วน
8. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารตำบลแบบบูรณาการ
9. ส่งเสริมการให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
10. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเพื่อรองรับอาเซียน
11. จัดให้มีและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของท้องถิ่น
12. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพและกองทุนชุมชน
13. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

admin

Share: