รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2564

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2564

O24 รายงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะการจัดซือจัดจ้าง 64
Share: