การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการประเมินคุณธณรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2564

คณะกรรมการสนับสนุนการประเมิน ITA

 

รายงานผลการประเมินและวิเคราะห์ผลเพื่อหามาตรการและแนวทางแก้ไขปรับปรุงให้การประเมินมีประสิทธิภาพ

รายงานผลการประเมิน ITA scan-หมุน

 

ประกาศผลประโยชน์ทับซ้อน

 

ประกาศผลประโยชน์ทับซ้อน เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลประโยชน์ทับซ้อน

 

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยจัดให้มีมาตรการและหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างฯ

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 64

 

 

 

Share:

Author: admin