การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

ข้อ 030

 

 

การประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น

            เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565  เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนครได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย นายจำเนียร ก้อนธิงาม นายกเทสมนตรีตำบลนาม่อง เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารเทศบาล ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล บุคคลภสยนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒติจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชมคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน แหละเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 

 

 

Share: