กองคลัง

นางอรกัญญา เมรี
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวณัฐติกานต์  อาจทุมมา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวธีรารัตน์  งามแสง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวพรทิพย์  มีชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางมัลลิกา  หลักทอง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวอุรชา พีระธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางทักษญาพร  วงค์กาฬสินธุ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวนิติยา  ถึงคำภู
ผู้เช่วยเจ้าพนักงานการเงิน

นางสาวฉันชนก  ลาวงค์เกิด
พนักงานจ้างเหมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนภเกษต์  จึงไกรสีห์
พนักงานจ้างเหมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน

นายพิทยา  โถบำรุง
พนักงานจ้างเหมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
และแผนที่ภาษี

admin

Share: