Posted in จัดซื้อจัดจ้าง

เปิดเผยราคากลาง

ราคากลางโครงการก่อสร้างก่…

Continue Reading...
Posted in จัดซื้อจัดจ้าง

ตารางรหัส UNSPSC ปรับปรุงวันที่ 31 มกราคม 2560

1. ตารางรหัส UNSPSC ปรับป…

Continue Reading...
Posted in จัดซื้อจัดจ้าง

เว็บลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องสืบค้นข้อมูลต่าง

เว็บลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องสื…

Continue Reading...
Posted in จัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

Continue Reading...