กิจกรรมอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลตำบลนาม่อง เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

Share: