กิจกรรมรณรงค์ ล้างตลาดทั่วไทย ป้องกันโรค ต้อนรับปีใหม่ เพื่อป้องกันการเกิดโรคอุบัติใหม่อื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในสถานประกอบการประเภทตลาดควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังสถานการณการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ผ่อนคลาย ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ ตลาดสดบ้านโพนงาม เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

Share: