เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๖ การซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 5 ตัน 5 ต้น ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 5,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลนาบ่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ตามประกาศ เทศบาลตาบลนาม่อง

เอกสารประกวดราคาซื้อรถขยะ ขนาด๖ ตัน ๖ ล้อ
admin

Share: