หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ประกาศ ก. ถ.กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคล

 

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

ประกาศ ก.ถ. เรื่องการกำหนดหลักสูตรการพัฒนา

 

ประกาศ ก. กลาง พนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558

ประกาศ ก_กลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดม

 

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำล

แผนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 64

O26-3 แผนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 64

 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566

O26-6 แผนอัตรกำลัง 3 ปี 2564-2566

 

[

แผนการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น-2564-2566

026-2 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 2564-2566

 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 64

O26-4 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 64

 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง 64

O26-5 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง 64

 

 

 

 

มฐ.สอบแข่งขัน-ฉ.2

 

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฉบับที่-3-2562

 

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคำเลือกสายงานผู้บรหาร

 

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน-พ.ศ.2560

 

สอบคัดเลือผู้บริหาร-ฉบับที่-3

 

หลักเกณฑ์จำนวนวันลาข้าราชการ

 

หลักเกณฑ์จำนวนวันลาพนักงานจ้าง
Share:

Author: admin