หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

 

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

 

แผนการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น-2561-2563

 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานข้ารา-1

 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักง-1

 

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำล

 

 

มฐ.สอบแข่งขัน-ฉ.2

 

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฉบับที่-3-2562

 

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคำเลือกสายงานผู้บรหาร

 

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน-พ.ศ.2560

 

สอบคัดเลือผู้บริหาร-ฉบับที่-3

 

 

 

 

หลักเกณฑ์จำนวนวันลาข้าราชการ

 

หลักเกณฑ์จำนวนวันลาพนักงานจ้าง
Share:

Author: admin