หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น-2561-2563
มฐ.สอบแข่งขัน-ฉ.2
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฉบับที่-3-2562
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคำเลือกสายงานผู้บรหาร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน-พ.ศ.2560
สอบคัดเลือผู้บริหาร-ฉบับที่-3
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำล
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานข้ารา-1
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักง-1
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
หลักเกณฑ์จำนวนวันลาข้าราชการ
หลักเกณฑ์จำนวนวันลาพนักงานจ้าง

Share:

Author: admin