ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับซองประมูลและคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาเช่าทรัพย์สินเพื่อหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ ทต.นาม่อง

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับซองประมูลและ
Share:

Author: admin