ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในสำนักงานเทศบาลตำบลนาม่อง

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ
Share:

Author: admin