ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในสำนักงานเทศบาลตำบลนาม่อง

Download (PDF, Unknown)

Share:

Author: admin