โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาม่อง

Share:

Author: admin