โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลนาม่อง จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ วัดบ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

 

admin Namong

Share: