การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น-2561-2563-m9.okjv_
แผนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
แผนอัตรากำลัง-3-ปี-2562-2563
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร.
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานข้ารา
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักง

Share:

Author: admin