การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 2564-2566

026-2 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 2564-2566

แผนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 64

O26-3 แผนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 64

 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566

O26-6 แผนอัตรกำลัง 3 ปี 2564-2566

การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร 64

026-1 การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร 64

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ปีงบประมาณ 2564  

O26-4 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 64

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

O26-5 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง 64
Share:

Author: admin