การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

O26 นโยบายการบริหารและ

 

แผนการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 2564-2566

026-2 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 2564-2566

 

 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566

O26-6 แผนอัตรกำลัง 3 ปี 2564-2566

 

นข้าราชการ 64″]

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 65

 

Share:

Author: admin