โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในการดูแลสุขภาพร่างกาย ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ และเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณค่า และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

Share:

Author: admin Namong