โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพเดิมและเพิ่มอาชีพใหม่ในชุมชนที่เหมาะสม มีทางเลือกที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และตลาดมีความต้องการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของประชาชนในการประกอบอาชีพ การแปรรูบ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเืพ่อให้เกิดความสามัคคีของประชาชน ได้เรียนรู้ร่วมกันในการน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

Share:

Author: admin Namong