การพิจารณาทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกเทศบัญญัติ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างฯ

 

คำสั่งแต่ตั้งคณะหรรมการยกร่าง

 

บันทึกรายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็น

 

บันทึกรายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็น

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น

 

รายชื่อ

 

บันทึกรายงานการประชุมสภา ยกร่างเทศบัญญัติ

 

บันทึกประชุมสภา ยกร่างเทศ

 

 

 

Share:

Author: admin Namong