โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ 27-28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาม่อง และ ศาลาประชาธิปไตย หมู่ 18

Share:

Author: admin