โครงการการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและสร้างปัจจัยเสริมเรื่อง “เลิกสูบ ก็เจอสุข” ปฏิบัติการ “ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข”( งบ สสส.) ใน วันที่ 26 ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนงาม

Share:

Author: admin