โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ การเข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึง การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต อย่างถูกต้อง และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิดความรักความอบอุ่นในครอบครัว มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต อยู่ในสังคมได่อย่างมีความสุข

 

Share:

Author: admin Namong