ขอเชิญอาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลนาม่อง ผู้นำชุมชนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาม่อง และกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสัตว์ ในวันที่ 20 เมษายน 2564 ณ ศาลาวัดโพธิสมพร บ้านโพนงาม หมู่ที่ 5 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ”สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็นเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” ประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

Share:

Author: admin Namong