กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558

กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

 

 

Share:

Author: admin Namong