ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล ณ ตลาดสดบ้านโพนงาม

5.ภาพ กิจกรรมล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล
Share:

Author: admin