การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ผู้บริหารและบคุลากรร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ในการประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริต ภายในหน่วยงานเทศบาลตำบลนาม่อง ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ ที่ทำการเทศบาลเทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 

Share:

Author: admin