การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ร่วมต่อต้านการทุจริต ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

Download (PDF, Unknown)

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

Download (PDF, Unknown)

รายละเอียดโครงการ

Download (PDF, Unknown)

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

Download (PDF, Unknown)

 

รูปภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

Share:

Author: admin