การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ร่วมต่อต้านการทุจริต ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

 

รูปภาพกิจกรรม

 

 

โครงการนาม่องโปรงใสบริการงานตามหลักธรรมาภิบาลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 5-6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลาม่อง ชั้น 2

 

โครงการนาม่องโปร่งใส

 

 

 

 

 

 

Share:

Author: admin