การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ผู้บริหารและบคุลากรร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ในการประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริต ภายในหน่วยงานเทศบาลตำบลนาม่อง ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ ที่ทำการเทศบาลเทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

วันที่ 10 มีนาคม 2565

 

 

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานซื่อสัตย์สุจริต

O34-O35 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานซื่อสัตย์สุจริต

 

ประกาศแผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตการทุจริต

O35-O42 ประกาศแผนส่งเสริมคุณธรรมการทุจริต 65-68

 

 

admin

Share: