การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

ปิดประกาศหน้าสำนักงาน เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

Download (PDF, Unknown)

 

ประกาศเทศบาลตำบลนาม่อง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล

Download (PDF, Unknown)

 

ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ

Download (PDF, Unknown)

ประกาศนโยบาย บริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน

Download (PDF, Unknown)

ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

Download (PDF, Unknown)

 

ประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง

Download (PDF, Unknown)

 

Share:

Author: admin