การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ผู้บริหารและบคุลากรร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ในการประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริต ภายในหน่วยงานเทศบาลตำบลนาม่อง ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ ที่ทำการเทศบาลเทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

วันที่ 10 มีนาคม 2565

 

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 65

O38-O43 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 65

ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2565

O34-O38 ประกาศผลประโยชน์ทับซ้อน 65

 

ปิดประกาศหน้าสำนักงาน เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ปิดประกาศหน้าสำนักงาน-เพื่อถือปฏิบัติ

 

ประกาศเทศบาลตำบลนาม่อง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล

ประกาศเทศบาลตำบลนาม่อง-เรื่อง-ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล-ปีงบประมาณ-2561-1

 

ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ

ข้อบังคับ-ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ

ประกาศนโยบาย บริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน

ประกาศนโยบาย-บริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน

ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

ประกาศการกำกับดูแลองค์การที่ดี

 

ประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง

ประมวลจริยธรรม-2559

 

admin

Share: