ประกาศเทศบาลตำบลนาม่อง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพี่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

              ประกาศเทศบาลตำบลนาม่อง

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพี่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

 

2.ประกาศสรรหา ครั้งแรก

 

ภาคผนวก ก

 

2-1ภาคผนวก ก

 

ภาคผนวก ข

 

2-2ภาคผนวก ข

 

 

Share:

Author: admin Namong