แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายนาโคก ถึง วัดบ้านโพนงาม ) บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๓ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๘๗.๐๐ เมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายไปวัดป่า ) บ้านเชิงดอย หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต ( สายไปเมรุ) บ้านนาขาม หมู่ที่ ๑๕ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายหนองบง )บ้านโนนทรายคำ หมู่ที่ ๑๐ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ( สายคุ้มนาม่องใหม่ )บ้านนาม่อง หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2021
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีต ( สายบ้าน สท.เริ่ม ถึงคำภู ) บ้านหนองค้า หมู่ที่ ๑๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายข้างสำนักสงฆ์บ้านโนนทรายคำ ) บ้านโนนทรายคำ หมู่ที่ ๑๐ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายนาขาม ถึง หนองสะไน ) บ้านนาขาม หมู่ที่ ๑๙ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2021
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์คอคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ P416-60-0050 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2021
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล สำหรับกองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2021
จ้างดำเนินการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ ประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายปู่ตา ) บ้านหนองสะไน หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายรอบที่พักสงฆ์บ้านหนองสะไน ) บ้านหนองสะไน หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายวัดป่าอุดมธรรม ) บ้านหนองค้าหมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายหน้าบ้าน นานสุรพล ถาบุตร ) บ้าสนโนนหนทรายคำ หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2021
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม ) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่องขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ระหว่างวันที่ ๑ -๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2021
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๑๐๘๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2021
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่อง CPU) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๔๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2021
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม ) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่องขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลนาม่อง จำนวน ๗ แห่ง และสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลนาม่อง จำนวน ๕ แห่ง ระหว่างวันที่ ๑- ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่