แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาม่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายหลังบ้านผู้ใหญ่ยุทธนา ยันทะรักษ์ ) บ้านหองสะไน หมู่ที่ ๑๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๑.๐๐ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2022
จ้างโครงการซ่อมแซมคันดินฝายแก่งขี้ช้าง บ้านหนองสะไน หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ คันดินกว้าง ไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ คันดินกว้าง ไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2022
จ้างโครงการซ่อมแซมคันดินฝายท่ากกยม บ้านหนองสะไน หมู่ที่ ๔ คันดินกว้าง ไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร สูง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2022
จ้างโครงการซ่อมแซมคันดินฝายหนองขี้เห็น บ้านหนองสะไน หมู่ที่ ๑๑ คันดินกว้าง ไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ ประจำกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2022
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2022
ซื้อพัสดุตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2022
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง (ประจำสำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งบ้านนาขาม ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาม่อง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 รวม 60 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองค้า ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสะไน ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิสมพร ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ ประจำกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ ( ประจำกองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2022
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๙ รายการ ประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ ประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ P-๔๑๖-๖๑-๐๐๕๗ (ประจำกองสวัสดิการสังคม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่