แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลนาม่องจำนวน ๗ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาม่อง จำนวน ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2020
ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ เต้นท์ จำนวน ๕ หลัง เพื่อใช้งานสำหรับเทศบาลตำบลนาม่อง ของหน่วยงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2020
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ P๔๑๖-๖๒-๐๐๖๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2020
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง บธ ๕๒๗๔ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๔ จำนวน ๑ คัน ของหน่วยงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2020
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๙๙๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๗-๕๙-๐๐๐๑ ของหน่วยงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๘ รายการ เพื่อใช้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนาม่อง ของหน่วยงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2020
จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนาม่อง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงชาติไทย จำนวน ๔๕ ผืน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการประจำสำนักงานเทศบาลตำบลนาม่อง ของหน่วยงานงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2020
จ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมคันดินฝายห้วยผักขะ บ้านโนนทรายคำ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนาหนองนาม่อง) บ้านหนองสะไน หมู่ที่ ๑๔ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๙๘.๐๐ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๙๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนโครงการเลขที่ ๓๓/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนายหนูเทียน คะอังกุ) บ้านโนนทรายคำ หมู่ที่ ๑๐ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนโครงการเลขที่ ๓๐/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2020
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดับเพลิง,เครื่องสูบน้ำ ของเทศบาลตำบลนาม่อง หน่วยงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายถนนลาดยาง - ไปป่าช้า) บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ ๘ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนโครงการเลขที่ ๒๙/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนาขาม -บ้านกุดบาก บ่อดิน) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนโครงการเลขที่ ๓๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2020
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเกิดการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนาขาม - อูนโคก) บ้านนาขาม หมู่ที่ ๙ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๘.๐๐ เมต พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๙๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนโครงการเลขที่ ๒๓ /๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนาอ้อมแก้ว) บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๕ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๗๒.๐๐ เมตร ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวนว ๑ ป้าย ตามแบบแปลนโครงการเลขที่ ๒๕/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนางบุญเตียง โถบำรุง) บ้านหนองสะไน หมู่ที่ ๑๑ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนโครงการเลขที่ ๒๗/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2020
ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเกิดการเรียนรู้ จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่