แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม ?บ้านอูนโคก บ้านนาขาม หมู่ที่ ๙ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๖๑.๐๐ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๕.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองค้า - ลาดกะเฌอ หมู่ที่ ๑๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๖๑.๐๐ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๕.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพนงาม - นาม่อง บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๙ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๖๑.๐๐ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๕.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2021
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 รวม 61 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 รวม 61 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งบ้านนาขาม จำนวนเด็ก 34 คน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 รวม 61 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 รวม 61 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2021
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์รุ่น Canon ix ๖๘๗๐ หมายเลขครุภัณฑ์ P-๔๑๖-๖๐-๐๐๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2021
จ้างเหมาซ่อมชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสะไน หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๖-๖๒-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ระหว่าง วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๖๑ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2021
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๒๐,๔๒๐-๕๖-๐๐๑๖ จำนวน ๒ เครื่อง ประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2021
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๓-๐๐๒๓,๔๒๐-๔๙-๐๐๐๕ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2021
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม ) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่องขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลนาม่อง จำนวน ๗ แห่ง และสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลนาม่อง จำนวน ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2021
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อเกิดการเรียนรู้ รวม 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2021
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเพี่อเกิดการเรียนรู้ รวม 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2021
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเกิดการเรียนรู้ (เงินรายหัว) จำนวน 55 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่