แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านสายวัดป่าอุดมธรรมวนาราม) บ้านหนองค้า หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๙๕.๐๐ ตารางเมตร และบ่มคอนกรีตด้วยน้ำยา พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวัดป่าถิราวาส ) บ้านนาขาม หมู่ที่ ๑๕ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรและบ่มคอนกรีตด้วยน้ำยา พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังโรงน้ำวาทิต ) บ้านหนองสะไน หมู่ที่ ๑๘ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๔.๐๐ ตารางเมตร และบ่มคอนกรีตด้วยน้ำยา พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2022
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังและท่อระบายน้ำ( สายบ้านนาม่อง - เทศบาลตำบลนาม่อง ) บ้านนาม่อง หมู่ที่ ๑ ปริมาตรลูกรัง จำนวน ๑๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. Dai ๑.๐๐ M จำนวน ๑๕.๐๐ ท่อน ปรับแต่งพื้นที่ด้วยรถขุด จำนวน ๓๒๕.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2022
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด ๒x๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2022
ซื้อพัสดุตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2022
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๐๒๗ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๑ ประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2022
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กค ๑๐๘๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๐๑-๔๙-๐๐๐๒ ประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูบานสวิง ประจำสำนักปลัด จำนวน ๑ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2022
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิด ยู เอช ที รสจืด ขนาดบรรจุกล่องละ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลนาม่อง จำนวน ๗ แห่ง และสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลนาม่อง จำนวน ๕ แห่ง ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2022
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี จำนวน 7 รายการ รวม 119 เล่มตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2022
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี จำนวน 7 รายการ รวม 91 เล่ม ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2022
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับเด็กปฐมวัย อายุ 3?5 ปี ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จำนวน 7 รายการ รวม 133 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2022
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับเด็กปฐมวัย อายุ 3 ? 5 ปีตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2022
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี จำนวน 7 รายการ รวม 133 เล่ม ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3 - 5 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2022
จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคิลิค ขนาด ๑๒ x ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2022
จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคิลิค ขนาด ๑๒ x ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2022
ซื้อพัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2022
ซื้อพัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่