แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล สำหรับกองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2021
จ้างดำเนินการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ ประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายปู่ตา ) บ้านหนองสะไน หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายรอบที่พักสงฆ์บ้านหนองสะไน ) บ้านหนองสะไน หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายวัดป่าอุดมธรรม ) บ้านหนองค้าหมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายหน้าบ้าน นานสุรพล ถาบุตร ) บ้าสนโนนหนทรายคำ หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2021
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม ) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่องขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ระหว่างวันที่ ๑ -๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2021
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๑๐๘๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2021
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่อง CPU) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๔๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2021
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม ) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่องขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลนาม่อง จำนวน ๗ แห่ง และสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลนาม่อง จำนวน ๕ แห่ง ระหว่างวันที่ ๑- ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 รวม 61 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาม่อง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 รวม 61 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสะไน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รวม 61 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2021
จ้างเหมาบุคคลเพื่อสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ อัตรา ของหน่วยงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2021
จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านโยธา จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกิจการสภา จำนวน ๑ อัตรา ของหน่วยงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่