แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขันและสถานที่พร้อมจัดเก็บรื้อถอนตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/10/2019
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 รวม 49 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/10/2019
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิสมพร ระหว่างวันที่ ๒1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/10/2019
จ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวซาญเพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลความพึ่งพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาม่อง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2019
ซื้ออาหารเสริมนม (นม) ยูเอสที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลิลิตร สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในขตตำบลนาม่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2019
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานสำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ P 416-60-0053 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2019
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ ในหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2019
ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเกิดการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสะไน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2019
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเกิดการเรียนรู้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งบ้านนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2019
ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา ตาม โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเกิดการเรียนรู้ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2019
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเกิดการเรียนรู้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาม่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2019
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิสมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2019
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างป้ายโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ (แบบป้าย ๑ หน้า) กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2019
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณพ์ P ๔๑๖-๖๑-๐๐๕๗ ประจำกองสวัสดิการสังคม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2019
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านยายแมน) บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ ช่วง รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลนาม่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2019
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ ในหน่วยงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2019
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๑ เครื่อง ของหน่วยงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2019
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๒ เครื่อง ของหน่วยงานกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่