แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการส่งสเริมพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยงานกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2020
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ สำหรับโครงการส่งสเริมพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยงานกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2020
จ้างเหมารถประจำทาง ๖ ล้อ (คันที่ ๓) สำหรับสำหรับโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2020
จ้างเหมารถโดยสารประจำทาง ๖ ล้อ (คันที่ ๒) สำหรับโครงการส่งสเริมพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยงานกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2020
จ้างเหมารถโดยสาร ๖ ล้อ (คันที่ ๑) สำหรับโครงการส่งสเริมพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยงานกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2020
จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Canon G๑๐๐๐ รหัสครุภัณฑ์ P๔๑๖-๖๐-๐๐๕๓ จำนวน ๑ เครื่อง ของหน่วยงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/11/2020
จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ (CPU) ยี่ห้อ LENOVO รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๕๗ จำนวน ๑ เครื่อง หน่วยงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/11/2020
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2020
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2020
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2020
ซื้อจัดซื้อวัสดุแบบพิมพ์ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2020
จ้างจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุและผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อปฎิบัติงานราชการหน่วยงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2020
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา และผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อปฏิบัติงานราชการหน่วยงานกองคลัง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างโครงการขยายเขตบริการน้ำประปาบ้านหนองค้า เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2020
ซื้อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำบ้านเชิงดอย ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร โดยวิธีคัดเลือก 21/09/2020
จ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว Asphalt Concrete บ้าหนองค้า หมู่ที่ ๒ เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่