แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับโครงการป้องกันและอุบัติเหตุในช่วงเทศกลาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓) ของหน่วยงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2019
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ ของหน่วยงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2019
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๐๒๗ ของหน่วยงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2019
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการผู้ด้อยโอกาส ของหน่วยงานกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2019
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาม่อง หน่วยงานกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2019
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาม่่อง หน่วยงานกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2019
จ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาม่อง ของหน่วยงานกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2019
ซื้ออาหารเสริมนมพลาเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในขตตำบลนาม่อง ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2019
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคันดินฝายตาเณร บ้านโนนทรายคำ หมู่ทึ่ ๑๐ หลังคันดินกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร ถมคันดินฝายตาเณร จำนวน ๑,๙๕๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2019
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสะไน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 รวม 40 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/2019
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ ๒๘-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาม่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2019
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2019
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ เทศบาลตำบลนาม่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2019
จ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ ๒๘-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2019
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๗ รายการ ของหน่วยงานกองการศึกษา เทศบาลตำบลนาม่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/10/2019
จ้างเหมาเครื่องเสียงประจำสนาม/กองอำนวยการ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์ อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/10/2019
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/10/2019
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและน้ำดื่ม,น้ำแข็ง สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/10/2019
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/10/2019
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ในวันที่ ๒๕ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์ อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/10/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่