แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเกิดการเรียนรู้ จำนวน 27 รายการ 31/05/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม ) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่องขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลิลิตร ตามโครงการเยียวยาผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาลตำบลนาม่อง-บ้านนาม่อง บ้านนาขาม หมู่ที่ 19 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,300 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/05/2021
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง ประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสะไน - เชิงดอย บ้านเชิงดอย หมู่ที่ ๖ ตำบลนาม่อง ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘,๗๗๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/05/2021
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเกิดการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2021
จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2021
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม บ้านนาขาม หมู่ที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาม่อง -บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 620 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,100 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/04/2021
จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อสำรวจข้อมูลที่ดินและปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลนาม่อง จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองค้า-ลาดกะเฌอ บ้านหนองค้า หมู่ที่ 16 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 620 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,100 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/04/2021
จ้างเหมาบริการตรวจเซ็คซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องวัดพื้นที่ GPS หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๙๘-๖๓-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2021
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๐-๕๒-๐๐๑๓,๔๒๐-๖๒-๐๐๒๒ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2021
วัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน ๖ รายการ 20/04/2021
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาภู บ้านหนองค้า หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 450 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ความหนาขึ้นกับสภาพผิวจราจรเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2021
จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลนาม่อง (ชั้นล่าง) พื้นหินขัด 81 ตร.ม. ขนาดอาคารกว้าง 6.00 เมตร ยาว 13.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2021
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง (สายนาหนองแดง) บ้านโพนงามหมู่ที่ ๕ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ผิวลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (สายนากุดแห่ ) บ้านโพนงามหมู่ที่ ๑๓ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร ผิวลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่