แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง (สายบ้านนางอรพิน ถาปันแก้ว ) บ้านโพนงามหมู่ที่ ๑๗ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๕.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2022
จ้างปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง ( สายบ้านนางบุญมา เพราะเจริญ ) บ้านโพนงามหมู่ที่ ๑๗ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๕.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2022
จ้างปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง ( สายบ้านนายสุทิ เรืองแสง) บ้านโนนทรายคำ หมู่ที่ ๑๗ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2022
จ้างก่อสร้างถนนดิน ( สายรอบสำนักสงฆ์หนองหิน ) บ้านหนองค้าพัฒนาหมู่ ๑๒ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2022
จ้างปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง ( สายบ้านนางวิศาสตร์ วิสุภี) บ้านโนน ทรายคำ หมู่ที่ ๑๐ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2022
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๑๐๘๖ ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำหรับพักคอย จำนวน ๑๐ ชุด (ประจำสำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ระบบ Inverter (ประจำสำนักปลัด) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2022
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๓ ) บ้านหนองสะไน หมู่ที่ ๑๔ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๓ บ่อ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร พร้อมป้าย จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2022
จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ป้ายไวนิล ) จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2022
จ้างเหมาซ่อมระบบโทรศัพท์ภายนอกและภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาม่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2022
จ้างก่อสร้างระบบประปาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสะไน ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร สูง ๔.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2022
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหอประปา - บ้านครูคำมา ) บ้านหนองค้า หมู่ที่ ๑๖ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๓ บ่อ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร พร้อมป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2022
จ้างวางท่อส่งน้ำ ( สายข้ามลำห้วยอูน ) บ้านหนองสะไน หมู่ที่ ๑๑ ท่อใยหินอัดแรงdai ๘ in ยาว ๓๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถว พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2022
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเกิดการเรียนรู้ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2022
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเกิดการเรียนรู้ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2022
ซื้อสื่อการการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษาตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเกิดการเรียนรู้ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2022
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2022
ซื้อวัสดุประกอบการอบรม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 รวม 32 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่