แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ ประจำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2023
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ชุดดับเพลิง) จำนวน ๑ รายการ ประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2023
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ๓-๕ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2023
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ๓-๕ ปี ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสะไน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2023
ซื้อวัสดุจราจรประจำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บชุดดับเพลิง ( ตู้ ๒ บานปิด) ประจำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2023
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ ประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2023
จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2023
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ( สายนาขาม ?บ่อดิน ) บ้านนาขาม หมู่ที่ ๙ ผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร ความหนาลูกรังขึ้นกับสภาพผิวจราจรเดิม ลงลูกรังผิวจราจร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จำนวน ๑,๕๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ถางป่าด้วยเครื่องจักรขนาดเบา จำนวน ๑.๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2023
จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล จำนวน ๑ คัน ประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2023
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-64-0028 จำนวน 1 เครื่อง ประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ( สายนาโปร่งราษฎร์ ) บ้านนาขาม หมู่ที่ ๙ ผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร ความหนาลูกรังขึ้นกับสภาพผิวจราจรเดิม ลงลูกรังผิวจราจร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จำนวน ๑,๑๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ถางป่าด้วยเครื่องจักรขนาดเบา จำนวน ๑.๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ( สายนาฮ้องลึก) บ้านนาขาม หมู่ที่ ๙ ผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร ความหนาลูกรังขึ้นกับสภาพผิวจราจรเดิม ลงลูกรังผิวจราจร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จำนวน ๑,๑๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ถางป่าด้วยเครื่องจักรขนาดเบา จำนวน ๑,๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ( สายหนองเลี้ยงช้าง ) บ้านนาขาม หมู่ที่ ๙ ผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร ความหนาลูกรังขึ้นกับสภาพผิวจราจรเดิม ลงลูกรังผิวจราจร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จำนวน ๕๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ถางป่าด้วยเครื่องจักรขนาดเบา จำนวน ๘๗๕.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
ซื้อครุภณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (เครื่องปรับอากาศระบบ (Inverter)พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง ,พัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง จำนวน ๗ เครื่อง ประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ประจำกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ตัว ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2023
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2023
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่