แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔สำหรับเด็กนักเรียน ๔๓ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2020
จ้างเหมาเครื่องเสียง ประจำสนาม/กองอำนวยการ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2020
จ้างเหมาจัดอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2020
จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ ของหน่วยงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2020
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านยายแล) บ้านหนองสะไน หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2020
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกหน้าบ้านกำนันบ้านนาม่อง หมู่ที่ ๑ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๒ แห่ง พร้อมป้ายบอกโครงการ ตามแบบเลขที่ ๒๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2020
จ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางออกบ้านกุดน้ำใส) บ้านนาขาม หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2020
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์พยาบาล หมายเลขทะเบียน กธ ๑๘๒๓ สกลนคร หน่วยงานกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2020
จ้างเหมาบุคคลเพื่อสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2020
จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายหลังโรงเรียน ) บ้านดงนิมิต หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2020
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนายสมพร ฐานะสุ ) บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2020
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์พยาบาล หมายเลขทะเบียน กธ ๑๘๒๓ สกลนคร หน่วยงานกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2020
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำสำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2020
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๑๐๘๖ ของหน่วยงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2020
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๑๐๘๖ หน่วยงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2020
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2020
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์พยาบาล หมายเลขทะเบียน กธ ๑๘๒๓ สกลนคร หน่วยงานกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่