แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง ( สายนาห้วยยาง ) บ้านโนนทรายคำ หมู่ที่๑๐ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2022
จ้างก่อสร้าง ท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (นานายขวัญชัย โถบำรุง ) บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๓ ขนาดถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๒.๘๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2022
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง ( สายนาหนองโจด )บ้านโนนทรายคำ หมู่ที่๑๐ ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาง ๕๕๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2022
จ้างเหมาตรวจซ่อมและซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน ๑๐๘๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๐๑-๕๑-๐๐๐๓(ประจำสำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2022
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ( ประจำกองช่าง ) หมายเลขทะเบียน บธ ๕๒๗๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๕๒ ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2022
ซื้อกรวยขนาด ๗๐ เซนติเมตร แบบนิ่ม มีคาดแถบ พร้อมพ่นสีข้อความ (เทศบาลตำบลนาม่อง ) จำนวน ๕๐ อัน จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ (เทสกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2022
ซื้อวัสดุการเกษตร (ประจำสำนักปลัด ) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2022
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ ( เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕ ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายประยงค์ วงค์เตชะ) บ้านนาขาม หมู่ที่ ๙ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๔๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ ประจำกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2022
จ้างตรวจเซ็คซ่อมบำรุงรถตู้พยาบาล (รถกู้ชีพ กูภัย ) หมายเลขทะเบียน กธ ๑๘๒๓ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๑-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ประจำกองสาธารณสุข ) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2022
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม ) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่องขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2022
ซื้อเครื่องพ่นยาแบบสะพาย จำนวน 1 เครื่อง ประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน( ประจำกองสวัสดิการฯ) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย บ้านหนองสะไน ถึงสาย บ้านกุดน้ำใส บ้านหนองสะไน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาม่อง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบล นาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกุดน้ำใส ? หนองสะไน) บ้านนาขาม หมู่ที่ ๘ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางบุญเลี้ยง คำพะวงค์ ) บ้านนาขาม หมู่ที่ ๙ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๔๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายประยงค์ วงค์เตชะ) บ้านนาขาม หมู่ที่ ๙ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๔๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่