แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นยา) จำนวน ๑ เครื่อง ประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ประจำกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ ประจำกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2021
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้ัองประธานสภา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2021
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายแยกบ้านดงนิมิต ) บ้านดงนิมิต หมู่ที่ ๗ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
จ้างก่อสร้างโดมเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งบ้านนาขาม ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร บ้านนาขาม หมู่ที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายบ้านนาขาม -บ้านโคกภูเก่า ) บ้านนาขาม หมู่ที่ ๓ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาม่อง หมู่ที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายนา อาจารย์ละเอียด อมาถทอง ) บ้านดงนิมิต หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายบ้านนางสังวาล ถาปันแก้ว ) บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ม่านม้วน) จำนวน ๑ รายการ ประจำกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2021
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน) จำนวน ๑ รายการ ประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2021
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที รสจืดชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลิลิตร ระหว่างวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2021
จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาม่องหลังเก่าและห้องน้ำประจำเทศบาลตำบลนาม่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสะไน หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2021
จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริการต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาม่อง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่